ກິດຈະກຳສົ່ງເສີມນັກສືກສາວິທະຍາໄລກະສິກຳປ່າໄມ້ພາກເຫນືອຄົ້ນຄ້ວານະວັດຕະກຳໃຫ່ມໃນການປັບໂຕເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. Climate Smart Argiculture promotion for appropriate innovation techniques #ProGCA#NAFC#CCFD-CV4C